การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย
(ภาษีบำรุงท้องที่ เฉพาะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำประ พ.ศ.2558
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 46 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

อัตราภาษี
ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

ภาษีป้าย
ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง สิ้นเดือนมีนาคม 2558
หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 25 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

อัตราภาษี
– ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิด 3 บาท/500 ตร.ซม.
– ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนภาพหรือปรเครื่องหมายอื่นคิด 20บาท/500 ตร.ซม.
– ป้ายที่อีอักษรไทย หรืออักษรไทยต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิด 40 บาท/500 ตร.ซม.
– ป้ายที่มีคำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียอัตรา 200 บาท

ภาษีบำรุงท้องที่
ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง สิ้นเดือนเมษายน 2558
หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ตามตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508