ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบลขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น การวางแผน แนวทางแก้ไขปัญหา และร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาตำบลหนองแม่นาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตำบลหนองแม่นาต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้