การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้