นางปราณี อินทร์โฉม นายก อบต.หนองแม่นา ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านหมอกควันและฝุ่นละอ่องขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา และเพิ่มความเข็มงวดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกประเภท (พื้นที่ป่าเกษตร ชุมชนและริมทาง) และเตรียมการในการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชนและได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝ่าระวังภัย 24 ชั่วโมง
*หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเผาในพื้นที่เกษตรจะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้แจ้งขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่ในเขตการปกครองท้องที่ สำหรับในเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งขออนุญาตจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนดำเนินการทุกครั้ง
ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน นางปราณี อินทร์โฉม นายก อบต.หนองแม่นา

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=5662409017221367&set=pcb.5662782037184065

ทิ้งคำตอบไว้