9.5การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร

029มาตราจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้แก่ จัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564