วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแม่นา จัดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน ที่สาธารณะ และร้านค้าต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือน และการคัดแยกประเภทขยะ ตามประเภทอย่างถูกต้อง และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ ต้นทาง และการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ นำสู่วินัยในการลดขยะต้นทาง และยังสร้างความตระหนัก รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในทุกหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยเริ่มปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend