วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแม่นา จัดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน ที่สาธารณะ และร้านค้าต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือน และการคัดแยกประเภทขยะ ตามประเภทอย่างถูกต้อง และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ ต้นทาง และการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ นำสู่วินัยในการลดขยะต้นทาง และยังสร้างความตระหนัก รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในทุกหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยเริ่มปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้