ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในกำกับของรัฐ ร่วมดำเนินการการจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี ประกอบกับ กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน ในการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสืบค้นข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระบบฐานข้อมูลทางเว็บไซต์ http://gp.pcd.go.th และการใช้บริการโรงแรมเพื่อการจัดประชุมสัมมนา ขอความร่วมมือในการพิจารณา โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นอันดับแรก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการการปฎติบัติตามกฎหมายและให้ความสำคัญกับการกำจัดมลพิษและสิ่งแวดล้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้