องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
21/02/2564 เวลา 16.30 น.
ณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 5 ต หนองแม่นา อ เขาค้อ จ เพชรบูรณ์
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) รายนาย คาบอย ภูตา บ้านเลขที่ 111 หมู่ 5 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยฯ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานฯ
ในการนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผู้แทนผู้บังคับการกองพลทหารม้าที่1 ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมพิธีฯพร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย
ทั้งนี้นายอำเภอเขาค้อพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายก อบต.หนองแม่นา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแม่นา และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานตำบลหนองแม่นา และราษฎร์ในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง