คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองแม่นา ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 3 หลัง หลังละ 20,000 บาท และเครื่องมืออุปกรณ์ตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะรายบุคคล (รถสามล้อโยก) จำนวน 2 คัน คันละ 6,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการสนันสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีงบประมาณ 2563

นายสฤษดิ์ จันทร์เป็ง รองนายก อบต.หนองแม่นา ได้มอบรถสามล้อโยกให้ผู้ประจำปีงบประมาณ 2563 พิการ จำนวน 2 คัน ได้แก่
1.นายสุวิทย์ พยอมหอม
2.นางบัวหรั่ง จันมา