โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชารัฐประศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณะสุข และสมาชิกอบต.หนองแม่นา จำนวน 50 คน

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend