โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชารัฐประศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณะสุข และสมาชิกอบต.หนองแม่นา จำนวน 50 คน