วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.
นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
เป็นประธานพิธีเปิด #โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา โดยมีเครือข่ายประกอบด้วย ชมรมป่าชุมชนบ้านหนองแม่นา คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านมุกโต บ้านหนองรางช้าง บ้านเสลียงแห้ง 3 และบ้านมาตุลี โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ ก่อเกิดประโยชน์กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชน ซึ่งในวันนี้เครือข่ายป่าชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของป่าชุมชนบ้านหนองแม่นา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนต่อไป