โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพแม่และเด็ก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการทูบีนับเบอร์วัน เป็นหนึ่งได้ไม่ต้องพึ่งยาเสพติด พระราชดำรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้