โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพแม่และเด็ก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการทูบีนับเบอร์วัน เป็นหนึ่งได้ไม่ต้องพึ่งยาเสพติด พระราชดำรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้