วันที่ 24-26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีจิตอาสา และกลุ่มสตรี ได้จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 3,000 ชิ้น ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์