ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด โต๊ะทำงาน ทำความสะอาดภายในสำนักงาน ประตู หน้าต่าง และบริเวณโดยรอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ เพื่อความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่