11.รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน