24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี