บุคลากร อบต.

1138527401ุคลากร อบต.หนองแม่นา

ข้อมูลบุคลากรตามตำแหน่งงาน

1138527401พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
1138527401พนักงานจ้างตามภารกิจ
1138527401พนักงานจ้างทั่วไป