ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่(เฉพาะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) ภาษีโรงเร...

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบทะเบียนประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือน ที่ดิน ป้าย

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย (ภาษีบำรุงท้องที่ เฉพาะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) ภาษีโรงเ...
ข้ามไปยังทูลบาร์