banner

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ...

โครงการแข่งกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั้งที่...

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั...

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มเติม หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.25...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปลูกดอกดาวเรือง

โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 สิงหาค...

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายใน...

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชการที่ 9 ประจำปี 2560

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ...

โครงการถนนสายดอกไม้(หนองแม่นา)

โครงการถนนสายดอกไม้(หนองแม่นา)
ข้ามไปยังทูลบาร์