banner

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พระราชดำริส...

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 "หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1" วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาระบบบริหาร การแพทย์ฉุกเฉิน ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาระบบบริหาร การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ชมรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนตำบลหนองแม่น...

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ...

โครงการแข่งกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั้งที่...

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั...

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มเติม หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.25...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปลูกดอกดาวเรือง

โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 สิงหาค...
ข้ามไปยังทูลบาร์