banner

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พระราชดำริส...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ...

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมโค...

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อครั้งที่ 16 ประจำปี...

วันที่ 5- 6 มีนาคม 2562 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ...

โครงการ “ถนนสายดอกไม้” บนเขาค้อ

อบต.หนองแม่นา จัดทำโครงการ "ถนนสายดอกไม้" บนเขาค้อให้สวยงามตลอดทั้งสายเมื่อมาเที่ยวเขาค้อจะได้ประทับ...

โครงการสรุปผลและพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม(ส...

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดฝึกอบรมโครงการสรุปผลและพัฒนาระบบข้อ...

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2559 เวลา 14.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน...

โครงการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการจัดทำแผนชุมชน,จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาระบบบริหาร การแพทย์ฉุกเฉิน ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาระบบบริหาร การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ชมรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนตำบลหนองแม่น...
ข้ามไปยังทูลบาร์