การพัฒนา

โครงการ “ถนนสายดอกไม้” บนเขาค้อ

อบต.หนองแม่นา จัดทำโครงการ "ถนนสายดอกไม้" บนเขาค้อให้สวยงามตลอดทั้งสายเมื่อมาเที่ยวเขาค้อจะได้ประทับ...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 7 สิง...

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มเข็งเอาชนะยาเสพติดอย...

อำเภอเขาค้อ(ศป.ปส.อ.เขาค้อ) ได้กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติจากท่านนายอำเภอเขา...

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มเติม หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.25...
ข้ามไปยังทูลบาร์