111 สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

          ในอดีตที่ผ่านมาตำบลหนองแม่นา เป็นพื้นที่ตั้งของศูนย์กลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีอุดมการณ์ขัดแย้งกับรัฐบาลไทย  ทำให้เกิดการสู้รบกันอย่างรุนแรง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 ถึง พ.ศ.2525 สงครามดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมาก กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการต่อสู้กับฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล ได้นำยุทธวิธีดำเนินการตามแผนกวาดล้างคอมมิวนิสต์ โดยการสร้างถนนจากแยกสายพิษณุโลก-หล่มสัก ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 100 บ้านแคมป์สน ต่อมาปี พ.ศ.2517 กองทัพบกได้สร้างถนนสายนางั่วถึงบ้านสะเดาะพง เพื่อเชื่อมกับถนนสายแรกเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับฝ่ายตรงข้าม และสะดวกต่อการลำเลียงกำลังสนับสนุนการสู้รบของฝ่ายรัฐบาล

          ต่อมาในปี  พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกองรบพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลกและทรงมีพระราชดำริให้ใช้ “แผนยุทธศาสตร์พัฒนา” เพื่อยุติการสู้รบโดยใช้พื้นที่ทั้งสองข้างทางให้เป็นประโยชน์กับราษฎรทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะทหารเท่านั้น ทั้งนี้กองทัพบกได้ขอใช้ที่ดินจากกรมป่าไม้บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านและเป็นการทำลายอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ตำบลหนองแม่นาจึงได้ก่อตั้งขึ้นนับแต่นั้นมา

1 . ลักษณะที่ตั้งอาณาเขต

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเขาค้อ มีพื้นที่ทั้งหมด  290 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 181,250 ไร่ โดยอยู่ห่างจากอำเภอเขาค้อ  23  กิโลเมตร และห่างจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ  55 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

– ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลเขาค้อ
– ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอวังโป่ง
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสะเดาะพง
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

2. การแบ่งเขตการปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   10  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

หมู่ที่  1    บ้านเสลียงแห้ง 3     มีพื้นที่ประมาณ 15,270 ไร่
หมู่ที่  2    บ้านสนสวย               มีพื้นที่ประมาณ  14,595  ไร่
หมู่ที่  3    บ้านมุกโต                 มีพื้นที่ประมาณ 13,453 ไร่
หมู่ที่  4    บ้านหนองรางช้าง    มีพื้นที่ประมาณ 14,730 ไร่
หมู่ที่  5    บ้านทานตะวัน           มีพื้นที่ประมาณ 32,000 ไร่
หมู่ที่  6   บ้านหนองแม่นา        มีพื้นที่ประมาณ 36,256 ไร่
หมู่ที่  7    บ้านมาตุลี                  มีพื้นที่ประมาณ 17,425 ไร่
หมู่ที่  8    บ้านสระแก้ว              มีพื้นที่ประมาณ 12,785 ไร่
หมู่ที่  9    บ้านราชพฤกษ์          มีพื้นที่ประมาณ 11,350 ไร่
หมู่ที่  10   บ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร  มีพื้นที่ประมาณ 13,386 ไร่

3. ประชากร

                   จำนวนประชากรทั้งหมดของตำบลหนองแม่นา มีจำนวน 3,092 คน  โดยแยกเป็น ชาย 1,578 คน  หญิง 1,514  คน  ครัวเรือน 1,073 ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากร และผู้นำหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านของตำบลหนองแม่นา เมษายน พ.ศ.2558

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน
กำนัน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวน/
ครัวเรือน

1

บ้านเสลียงแห้ง  3

นายชาญยุทธ  ทองมั่น

193

173

366

152

2

บ้านสนสวย

นายอุทัย  คำผอง

159

161

320

106

3

บ้านมุกโต

นายพงษ์สิน  จีนคง

170

163

333

90

4

บ้านหนองรางช้าง

นายวีระ ทัศเศษ

153

148

301

92

5

บ้านทานตะวัน

นางนงลักษณ์  จิโนคำ

188

181

369

153

6

บ้านหนองแม่นา

นายสุรินทร์  สุขมี

203

205

408

128

7

บ้านมาตุลี

นายสุวรรณ์   ปานชื่น

139

129

268

91

8

บ้านสระแก้ว

นายวัลลภ  พิมสา

164

157

321

95

9

บ้านราชพฤกษ์

นางคำนวน   ขวัญมา

89

91

180

70

10

บ้านร่มโพธิ์ – ร่มไทร

นายนิคม  ศรีบุญไทย

120

106

226

96

 

รวม

 

1,578

1,514

3,092

1,073

 จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย
(คน)

จำนวนเพศหญิง
(คน)

จำนวนรวม
(คน)

น้อยกว่า 1 ปี

19

24

43

1 ปี –  2 ปี

38

29

67

3 ปี –  5 ปี

70

51

121

6 ปี –  11 ปี

123

96

219

12 ปี – 14 ปี

64

46

110

15 ปี –  17 ปี

71

84

155

18 ปี –  25 ปี

177

171

348

26 ปี –  49 ปี

537

537

1,074

50 ปี –  59 ปี

254

219

473

 60 ปีขึ้นไป

184

159

343

รวมทั้งหมด

1,559

1,442

3,001

ที่มา :  สำนักงานบริหารทะเบียนราษฎร์ อำเภอเขาค้อ  ณ  เดือน  พฤศจิกายน    2559

4. สภาพภูมิประเทศ

          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลหนองแม่นา เป็นป่าและภูเขาใหญ่น้อย มีเนินเขาลูกเล็กๆสลับซับซ้อนกัน ติดอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีลำน้ำเข็กไหลผ่าน  สภาพพื้นที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชผัก  ผลไม้เมืองหนาว

5. สภาพภูมิอากาศ

          สภาพภูมิอากาศของตำบลหนองแม่นา  มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุด -4  องศาเซลเซียส   ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด  สำหรับฤดูฝน จะมีฝนตกชุกมาก