เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  1. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร

  2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร