ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2565

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่ 1-54

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่ 55-91