20 C
100.955, 16.5869
วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 26, 2021

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพย์ 0 5692 4236
E-Mail : nongmana63@hotmail.com

หากท่านมีความประสงค์หรือต้องการแสดงความคิดเห็น ที่จะแจ้งให้ อบต.หนองแม่นาฯ ได้รับทราบ หรือมีความต้องการเรื่องใด ๆ ขอความกรุณาส่งข้อมูลเป็นข้อความ เอกสาร ภาพหรือคลิปวีดีโอ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ส่งมาให้เราได้ผ่านทาง E-Mail : nongmana63@hotmail.com หรือ พิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ ท้ายนี้ คลิก “ส่ง” มาให้เราได้ค่ะ

แบบฟอร์มตู้แสดงความคิดเห็น

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ติดต่อ

รายละเอียดเรื่องที่แสดงความคิดเห็น (ระบุเป็นข้อ ๆ)

ข้ามไปยังทูลบาร์