440 แผนจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา