คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้จัดเตรียมคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ให้ได้ศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ ค่ะ