วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแม่นา จัดโครงการป้องกันและอนามัยเจริญพันธุ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2565 เพื่อต่อสู้กับปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์และการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง การป้องกัน การให้ความรู้ที่ถูกต้อง จะทำให้ลดการเกิดปัญหาต่างๆนี้ลงได้ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา