23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน