112 สภาพสังคม

011. การศึกษา

โรงเรียน 1  แห่ง

  • โรงเรียนบ้านหนองแม่นา (ขยายโอกาส) หมู่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  ศูนย์

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง หมู่ 1

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา หมู่ 6

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

  • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลหนองแม่นา หมู่ 3

  • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองแม่นา หมู่ที่ 5

  • ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลหนองแม่นา หมู่ที่ 6

  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา

2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ตำบลหนองแม่นา

           – ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 1-10

3 .สถาบันและองค์กรทางศาสนา  7 แห่ง

๓.๑ วัดอจลธัมโม          หมู่ที่  ๑

3.๒ สำนักสงฆ์เขาตะเคียนโง๊ะ     หมู่ที่  1

3.๓ สำนักสงฆ์สนสวย                  หมู่ที่  2

3.๔ สำนักสงฆ์มุกโต                   หมู่ที่  3

3.๕ สำนักสงฆ์ดงพระฤษี           หมู่ที่  3

3.๖ สำนักสงฆ์พิมพา  มาตุลี      หมู่ที่  4

3.๗ สำนักสงฆ์หนองแม่นา        หมู่ที่  6

3.๘ วัดบ้านราชพฤกษ์              หมู่ที่ 10

4. สาธารณสุข

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2 แห่ง

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เสลียงแห้ง  หมู่ที่ 1

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หนองแม่นา หมู่ที่ ๕

 

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– จุดตรวจประจำตำบลหนองแม่นา  หมู่ที่  5

 

6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

– อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

– เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ

-ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2 (หนองแม่นา)

 

7. สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งธรรมชาติ

– อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

– น้ำตกศรีดิษฐ์

– แก่งบางระจัน(แมงกะพรุนน้ำจืด,หอยตูดตัด)

– จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ สวย 360 องศา

–  บ้านพักโฮมสเตย์ มาตุลี/หนองแม่นา/เสลียงแห้ง 3

8.การคมนาคม

          การคมนาคม มีถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 2258 สะเดาะพง-หนองแม่นา  และสาย 2325 หนองแม่นา-เขาค้อ  การคมนาคมในหมู่บ้านมีถนน คสล. จำนวน  10  สาย นอกนั้นเป็นถนนลูกรัง และถนนดิน

ตารางแสดงจำนวนถนน : เส้น

หมู่ที่

ถนน คสล.

ถนนลูกรัง

ถนนดิน

1

6

1

1

2

4

1

2

3

6

1

3

4

6

1

3

5

4

1

1

6

5

1

2

7

4

1

2

8

7

1

2

9

4

1

1

10

3

1

1

รวม

49

10

18

 

9. การโทรคมนาคม

          การติดต่อสื่อสารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  โทรศัพท์บ้าน  การติดต่อภายในตำบลและหมู่บ้าน ใช้หอกระจายข่าว   การติดต่อสื่อสารสารหมู่บ้าน อำเภอ  จังหวัดใช้วิทยุไร้สาย และใช้บริการไปรษณีย์เขาค้อ

10. การไฟฟ้า และการประปา

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ใช้ไฟฟ้าจากที่ทำการไฟฟ้าเขาค้อ ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทั้ง  10  หมู่บ้าน และมีโคมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้ง 10 หมู่บ้าน  แต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การเกษตรยังไม่มีไฟฟ้าใช้

การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

หมู่ที่ 1  จำนวน 20 จุด                                         หมู่ที่ 6  จำนวน 45 จุด

หมู่ที่ 2  จำนวน 24 จุด                                        หมู่ที่ 7  จำนวน 28 จุด

หมู่ที่ 3  จำนวน 23 จุด                                        หมู่ที่ 8  จำนวน 20 จุด

หมู่ที่ 4  จำนวน 29 จุด                                        หมู่ที่ 9  จำนวน 26 จุด

หมู่ที่ 5  จำนวน 35 จุด                                        หมู่ที่ 10จำนวน 26 จุด

รวมทั้งสิ้น 276 จุด

          น้ำประปามีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำประปาของหมู่บ้าน มีบางหมู่บ้านที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาบริหารกิจการให้

 

 การรวมกลุ่มชุมชน/ชมรม/มวลชน

– กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแม่นา

– ชมรมผู้สูงอายุหนองแม่นา

– ศูนย์ อปพร.

– คณะกรรมการหมู่บ้าน   จำนวน  10  หมู่บ้าน

– ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลหนองแม่นา

– ชมรมเปตองตำบลหนองแม่นา

– ชมรมจักรยานตำบลหนองแม่นา

  1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำเข็ก ระยะทางประมาณ  10 กิโลเมตร

– คลองเสลียงแห้ง (สาย 1) ระยะทางประมาณ 15  กิโลเมตร

– คลองเสลียงแห้ง (สาย 2 )  ระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตร

 

  1. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและการระบายน้ำ

หมู่ที่

สระน้ำ
(จำนวน)

บ่อบาดาล
(จำนวน)

อ่างเก็บน้ำ
(จำนวน)

ฝาย
(จำนวน)

ประปาหอ
สูง/ผิวดิน

ท่อเหลี่ยม

หมายเหตุ

1

3

2

1

1

1

2

5

1

1

3

3

4

1

1

4

4

2

1

5

2

2

1

6

1

3

2

1

7

2

3

1

8

2

2

1

9

2

2

1

10

2

2

1

2

รวม

25

21

5

1

8

3

 

14. จุดเด่น และ จุดด้อยของพื้นที่

          พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูงชัน และเป็นพื้นที่ทางการเกษตร มีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เล็ก หลายแห่ง ซึ่งสามารถพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ นี้ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือแหล่งเพาะพันธุ์ปลาประจำตำบลได้ ถ้าหากมีการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาระบบนิเวศน์ ดังนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงมีอาชีพทั้งทำไร่ กะหล่ำปลี พริก กระทกรก ฟักม้ง ข้าวโพด และข้าวไร่ สามารถปลูกข้าวเพื่อบริโภค และได้ขายความที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน   แต่เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม จึงประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ทุกปี ทำให้ไร่ นา สัตว์เลี้ยง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง บ้านเรือนของราษฎรถูกน้ำท่วม ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค อยู่ในระยะหนึ่ง การสัญจรไปมายากลำบาก รวมทั้งเส้นทางการคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ก็ได้รับความเสียหายถูกน้ำเซาะพังขาด ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี