114 สาธารณูปโภค

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำเข็ก ระยะทางประมาณ  10 กิโลเมตร

– คลองเสลียงแห้ง(สาย 1) ระยะทางประมาณ 15  กิโลเมตร

– คลองเสลียงแห้ง(สาย 2 )  ระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและการระบายน้ำ

หมู่ที่ สระน้ำ

(จำนวน)

บ่อบาดาล

(จำนวน)

อ่างเก็บน้ำ

(จำนวน)

ฝาย

(จำนวน)

ประปาหอสูง/ผิวดิน ท่อเหลี่ยม หมายเหตุ

 

1 3 2 1 1 1
2 5 1 1
3 3 4 1 1
4 4 2 1
5 2 2 1
6 1 3 2 1
7 2 3 1
8 2 2 1
9 2 2 1
10 2 2 1 2
รวม 25 21 5 1 8 3