วิสัยทัศน์ขององค์กร

Tourphethabun--21

.

“ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งน้ำ
ล้ำเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”