121 วิสัยทัศน์ขององค์กร

“หนองแม่นาตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง  ห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง