โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วรตำบลเขาค้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 ณ เขาค้อรีสอร์ท ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์