E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์ 056-924236
E-Mail : nongmana63@hotmail.com

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค

แบบคำขอตัดกิ่งต้นไม้

แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ