คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

 

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับชำระภาษีป้าย

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา