วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565 – 2570) ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา เป็นการประชุมเพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรวมรวบโครงการต่างๆเพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาตำบลหนองแม่นา ต่อไป